Arhīvs: februāris, 2007

Apmācības programma “Coaching kā vadības un konsultēšanas stils”

Reinis Lazda @ 20. februāris, 2007
Kas ir coaching?
Coaching (konsultēšana, trenēšana- turpmāk tekstā couching) ir jauna un radoša apmācības pieeja, kas palīdz noteikt tās jomas, kurās nepieciešama tālāka personīgā izaugsme un pilnveidošanās. “Coaching ir process, kas palīdz cilvēkiem apzināties savas stiprās un vājās puses, izvirza katram indivīdam mērķi personīgai un profesionālai izaugsmei”: tā rakstīja Richard Boyatzis, grāmatas Primal Leadership līdzautors. Ievērojiet to, ka šajā coaching definīcijā nekas nav minēts par organizācijas mērķiem – tā ir orientēta uz individuāliem sasniegumiem. Taču progresīvas organizācijas ļoti labi izprot, ka katra atsevišķa darbinieka attīstības centieni iekļaujas kopējā organizācijas mērķī. Tātad varētu teikt, ka coaching ir orientēts uz darbinieka attīstību; coaching tiek realizēts kā mērķtiecīgu un plānotu pasākumu kopums, lai sekmētu maksimālu darbinieka potenciāla izmantošanu, tādējādi veicinot arī organizācijas attīstību. Īstermiņa perspektīvā darbinieku attīstība sniedz konkrētu kompetenču pilnveidošanu, savukārt ilgtermiņā tā stimulē darbiniekus pašus attīstīties nepārtraukti.
Coaching ir partneru (klienta/ darbinieka un konsultanta/ vadītāja) mijiedarbība, kuri ir vienlīdz atbildīgi par notiekošo procesu. Mijiedarbība ir vērsta uz mērķu sasniegšanu. Kopīgās sadarbības sākumā klients/ darbinieks nosaka, formulē mērķus, tad ar konsultanta/ vadītāja atbalstu- tiek noteikts ceļš uz vēlamo rezultātu. Konsultāciju gaitā tiek izmantotas īpašas metodes, kas vērstas uz personības iekšējā potenciāla apzināšanu un tā iespējami efektīvu izmantošanu.
Programmas mērķauditorija:
vadītāji, personāla vadītāji, konsultanti, treneri.
Programmas treneri, konsultanti:
Aleksandrs Savkins (Coaching Institūts) – “A.Savkina Treniņu Centra” un Coaching Institūtadirektors, coach- konsultants, pirmās Starptautiskās coaching konferences Krievijā iniciators un organizētājs. Kopš 1992.gada strādā organizāciju konsultēšanas jomā.
St.Pēterburgas Valsts Universitātē studējis praktisko psiholoģiju personāla vadībā; Londonā, SP6, konsultatīvo iniciatīvu, transpersonālās terapijas teoriju un praksi; Junga analītisko psiholoģiju un Asadžolli psihosintēzi. Apguvis trenera iemaņas sociālpsiholoģiskajā programmā. Meksikā apguvis programmu “Māksla dzīvot ar nodomu”.
Galvenie darbības virzieni: individuālais coaching; pārmaiņu vadība, konsultēšana; korporatīvo programmu izstrāde dažādos biznesa psiholoģijas virzienos, tai skaitā tādas programmas kā: “Coachingkā vadības stils”, “Coachingkonsultantiem”, “Treneru skola” u.c. Programmas izstrāde coach- konsultantu sagatavošanai (2 gadu apmācības programma).
Marina Daņilova (Coaching Institūts), coach– konsultante, pirmās Starptautiskās coaching konferences
Krievijā organizētāja. Kopš 1998.gada strādā organizāciju konsultēšanas jomā.
Studējusi Ļeņingradas valsts pedagoģiskajā institūtā psiholoģiju un defektoloģiju; Ļeņingradas izglītības attīstības institūtā praktisko psiholoģiju ar specializāciju “Psihokorekcija”. Papildus iegūta profesionālā izglītība Psiholoģiskās konsultēšanas institūtā; Pozitīvās psiholoģijas centrā ieguvusipsihologa – konsultanta kvalifikāciju ar specializāciju “Pozitīvā psihoterapija”.
Galvenie darbības virzieni: individuālais coaching; organizāciju konsultēšana; konsultantu komandas darba organizēšana pārmaiņu veikšanai organizācijās; korporatīvo programmu izstrāde dažādos biznesa psiholoģijas virzienos, tai skaitā tādas programmas kā: “Coachingkā vadības stils”, “Personāla informēšana kā motivācijas līdzeklis”, “Menedžera emocionālā kompetence”. Programmas izstrāde coach- konsultantu sagatavošanai (2 gadu apmācības programma).
Irina Topareva (Coaching Institūts), trenere, coach– konsultante, 12 gadu pieredze biznesa trenera darbā. Astoņus gadus darbojas arī kā kompāniju iekšējā trenere un personāla direktore. Četrus gadus vada autorprogrammu “Korporatīvo treneru skola”, kuru absolvējuši apmēram 200 cilvēki dažādās Krievijas pilsētās.
Galvenie darbības virzieni: pārdošanas treniņu vadīšana, komandu veidošana, konsultēšana pārmaiņu vadībā; dalība programmas vadīšanā: “Coaching- kā vadības un konsultēšanas stils” vadīšanā, individuālā konsultēšana.
Programma
Programmu izstrādājuši Coaching Institūta speciālisti, pamatojoties uz savu pieredzi un Rietumu pedagogu un kolēģu (Džona Vitmora, Vikijas Eskjūdas, Mailza Daunija, Pītera Senges, Rolfa Jensena, Kena Vilbera un Aivana Sokolofa) idejām.
Programma ietver 8 moduļus, t.i., 8 mācību sesijas pa 20 ak.st. (1 mācību sesijas ilgums ir 20 akadēmiskās stundas, tātad kopā 160 ak.st.), kā arī individuālās konsultācijas- katram dalībniekam- viena ak.st. pēc katras sesijas katram dalībniekam (pavisam 8 ak.st.) un praktiskos mājas darbus. Kursa noslēgumā – Coaching Institūta sertifikāts.
Programmas mērķis:
Praktiski apgūt coaching iemaņas un to ieviešanu konsultēšanas un/ vai vadības praksē.
Programmas uzdevumi:
· Coaching nozīmes un iespēju loma personīgajā profesionālajā darbībā.
· Coaching kā efektīvam konsultēšanas un/ vai vadības stilam nepieciešamo personības īpašību attīstīšana.
· Coaching nepieciešamo iemaņu pakāpeniska apgūšana.
· Personīgā coaching praktizēšana (kā plānot un realizēt izmaiņas savā dzīvē).
· Coaching sesiju praktiskā vadīšana (individuāli un grupā).
Programmas galvenās priekšrocības:
· Iespēja praktiski apgūt coaching kā konsultēšanas un/ vai vadības tehnoloģiju, kā arī darbs ar saviem iekšējiem resursiem un personīgās efektivitātes veidošana.
· Integrāla pieeja personības un organizācijas attīstībai kā coaching procesa pamats. Fokuss uz dzīves un profesionālās darbības optimālo bilanci, kā arī uz visu organizācijas sistēmas elementu līdzsvarotu darbību.
· Programmas apguves ilglaicīgums palīdz nostiprināt jaunās zināšanas un prasmes, ļauj iedzīvināt tās praksē un tādējādi kļūt noturīgām (atšķirībā no parastiem treniņiem, kuru efekts ilgst 2-3 mēnešus).
· Individuāla pieeja un katra dalībnieka personības īpatnību, mērķu un vērtību respektēšana.
· Individuāla sekošana tam, kā katrs grupas dalībnieks ievieš praksē apgūtās vadības un konsultēšanas zināšanas un iemaņas.
· Personīgā coaching iemaņu apgūšana, kas ļaus katram grupas dalībniekam efektīgi sasniegt personīgos mērķus.
Grupu nodarbības (sesijas)
1. sesija:
  • Coaching kā konsultēšanas un vadības stils: pamatprincipi un tehnoloģijas. Apmācības procesa- kā personīgo mērķu sasniegšanas veida apzināšanās.
  • Adaptācija treniņam, grupas saliedēšana darba atmosfēras radīšanai. Coaching kā vadība. Coaching kā trenēšana. Coaching un psihoterapija. Coaching un manipulācija. Atšķirības coaching tehnoloģiju lietošanā.
  • Coaching pamatnostādnes veidojošās psiholoģiskās teorijas. Personības struktūra.
  • Personīgā mijiedarbības ar apkārtējiem cilvēkiem un saskarsmes stila diagnosticēšana, tā priekšrocību un trūkumu izvērtēšana.
  • Iespējamās manipulācijas coaching trenera (vadītāja) darba procesā. Pretošanās manipulācijām. Emocionālās spriedzes mazināšanas tehnikas.
  • Coaching nepieciešamo pamatiemaņu veidošana:
o “pievienošanās” tehnoloģijas, kontakta dibināšanas un uzturēšanas iemaņu veidošana;
o aktīva klausīšanās;
o jautājumu uzdošanas tehnoloģija.
2.sesija:
· Mērķu izvirzīšana coaching procesā. Mērķu svarīguma pakāpes, ticamības un iespēju analīze. Veiksmīgai mērķu uzstādīšanai traucējošu iemeslu noskaidrošana. Personīgo mērķu un vērtību apzināšanās. Mērķu balansa veidošana. Mērķu izvirzīšanas posmā izmantojamās coaching tehnoloģijas.
· Motivācijas veidošanās psiholoģiskie mehānismi. Svarīgākie stimuli. Projekcijas mehānismi. Pārnešana un “pret- pārnešana” coaching konsultēšanā, to ietekme uz darba rezultātu. Pārnešanas kā resursa izmantošana.
· Coaching trenera (vadītāja) bāzes pamatiemaņu veidošana: sensitivitāte u.c. iemaņas un starppersonu attiecību izpratne. Coaching trenera (vadītāja) uzvedības īpatnības konsultēšanas procesā. Iemaņas sekot klientam (darbiniekam). Atspoguļošana un rezumēšana. Coaching trenera (vadītāja) un klienta (darbinieka) izteiksmes struktūras informatīvā un emocionālā saskaņa.
· Individuālo coach– sesiju norises vadīšana. Coaching posmi.
3.sesija:
· Coaching otrais posms – klienta (darbinieka) un organizācijas realitātes analīze. Analīzes īstenošanas metodika. Dzīves un darba ierobežojumu un resursu noskaidrošana. Neveiksmju simptomi un to iemesli. To korekcija un lietderīga izmantošana. Ierobežojošo pārliecību analīze. Pagātnes pieredzes ietekme uz klienta pašreizējo dzīvi un realitātes izpratni.
· Galvenās grūtības, kas rodas esošās situācijas analīzes procesā. Pagātnes notikumu vērtējums un veidi, kā samazināt to ietekmi uz tagadni un nākotni.
· Coaching analīzes posmā lietojamās tehnoloģijas:
o darbs ar “sub- personībām”;
o darbs ar zīmējumu;
o darbs ar ķermeni.
· Darbs ar ierobežojošām pārliecībām. Pārliecību “izkustināšana”.Pozitīvās nostādnes un to veidošanas paņēmieni.
· Coaching trenera (vadītāja) pamatiemaņu veidošana: klienta (darbinieka) jūtu izpausmju veicināšana, klienta (darbinieka) neverbālās izpausmes un to analīze.
4.sesija:
· Coaching trešais posms – iespēju meklējumi. Mērķu sasniegšanai nepieciešamo iespēju un resursu apzināšana.
· Kreativitāte kā spēja. Dažādi resursu meklēšanas veidi. Ideju ģenerēšanas likumsakarības. TRIZ modeļa (ТРИЗ- Теории решения изобретательских задач) pamati. Personīgās kreativitātes izpēte.
· Kreativitātes nozīme coaching trenera un vadītāja darbā. Personīgo radošo spēju paplašināšana.
· Intuīcija un tās izmantošana coaching treniņa un vadības procesā.
· Individuālās un grupas kreativitātes procesam nepieciešamo apstākļu radīšana.
· Grupas darba pamati. Grupas darba dinamikas novērošana, radošuma efektivitātes faktoru analīze.
5.sesija:
· Pamatprincipi coaching darbā ar organizācijām. Organizācija kā organizācijas “pirmās” personas turpinājums. Organizācija kā darbinieku personīgo mērķu realizēšanas līdzeklis.
· Organizācija kā personīgā, korporatīvā, organizatoriskā un tehnoloģiskā līmeņa integrāla sistēma.
· Organizācijas attīstības likumi.
· Organizācijas kultūra un tās veidošanās. Organizācijas vērtību sistēma.
· Organizācijas coaching trenera darba pamata formāts. Vadība coaching stilā. Coaching ideoloģija un organizācijas korporatīvā kultūra.
· Coaching trenera darbs ar organizācijas “pirmo personu”:
o coaching mērķu apzināšana;
o coaching trenera un klienta atbildības zonu noteikšana;
o līguma veidošana
· Galvenās coaching trenera un klienta “bīstamības” zonas, to mazināšanas paņēmieni.
· Mērķu uzstādīšana kā organizāciju coaching trenera darba pamats.
6.sesija:
· Komandas coaching. Projekta grupas vadīšana ar coaching palīdzību.
· Grupas attīstības likumi. Grupas darba vadīšanas pamatprasmes.
· Projekta grupas sastāva veidošana.
· Atšķirīgi un vienādi saprotamo projekta mērķu formulēšana un konkretizācija.
· Izvirzīto uzdevumu īstenošanas pakāpes analīze un šī uzdevuma veikšanas metodes. Coaching analīzes vadīšana.
· Grupas procesa vadība. Grupas dinamika.
· Coaching trenera (vadītāja) personība un tās ietekme uz grupu. Vadītāja personība un tās ietekme uz padotajiem. Grupas vadīšanas spēju attīstība nenoteiktības apstākļos. Ātras lēmumu pieņemšanas prasmes trenēšana. Konkrētā brīža situācijai adekvātu darba metožu izvēle.
7.sesija:
· Coaching kā organizācijas izmaiņu instruments.
· Izmaiņas organizācijā– to ārējie un iekšējie iemesli. Izmaiņu nozīme organizācijas dzīvē. Tipiskās vadības grūtības izmaiņu procesā. Izmaiņu plānošana.
· Coaching trenera (vadītāja) loma izmaiņu procesā. Coaching treneris (vadītājs) kā “ģenerālais apakšuzņēmējs”.
· Coaching kā veicamo izmaiņu līmeņa, apjoma un realizēšanas paņēmienu noteikšanas veids. Ārējo un iekšējo resursu lietošanas balanss.
· Izmaiņu ieviešana. Pretošanās izmaiņām un šī procesa iemesli. Pretošanās pārvarēšanas veidi. Personāla motivēšana izmaiņām.
· Coaching un personāla apmācības loma izmaiņu ieviešanas procesā. Vadītāja loma organizācijas izmaiņu procesā.
· Izmaiņu ieviešanas bīstamība un tās mazināšanas iespējas.
· Izmaiņu rezultātu monitorings: coaching trenera un vadītāja loma šajā procesā.
8.sesija:
· “Iekšējais” coaching .
· Coaching treneris organizācijas “iekšienē”: loma un darbības mērķi. “Iekšējā” coaching galvenie pasūtītāji. Sagaidāmie darba rezultāti.
· Coaching trenera darba robežas.
· Veiksmīgam “iekšējā” coaching trenera darbam nepieciešamie apstākļi.
· Coaching un padomdevējs: balanss un proporcijas.
· Coaching darba vietās.
· Coaching kā vadības stils. Coaching izmantošana vadītāja praksē. Ar coaching palīdzību risināmie uzdevumi.
· Organizāciju vadītāju apmācība coaching metodikā : programmas uzbūves principi.
· Coaching ieviešana organizācijas praktiskajā darbībā – “nepārtrauktu uzlabojumu” koncepcija.
Programma notiks krievu valodā ar paralēlu pamata terminu tulkojumu latviski.
Programmas norises laiks:
Moduļi
Grupas nodarbības
Individuālā konsultācija
1. modulis
27.februāris- 28.februāris
Tiks saskaņota individuāli
2. modulis
21.marts- 22.marts
Tiks saskaņota individuāli
Tēma: Jaunumi | Comments Closed

XIII Eiropas darba un organizāciju psihologu kongress

Reinis Lazda @ 14. februāris, 2007

Konferences pamattēma būs ilgtspējīgs darbs (sustainable work) – darbinieku un organizāciju vitalitāte. Konferencē piedalīsies Denīze Ruso, Maikls Vests un citi.

Plašāk ar konferences programmu, dalības maksu un citiem jautājumiem var iepazīties kongresam veltītajā mājaslapā http://www.eawop2007.org.

Rīgā notiks semināri “Mākslas terapija organizācijā”

Reinis Lazda @ 14. februāris, 2007