Inga Sokolova – Allocentrisma un idiocentrisma sakarības ar darbinieku priekšstatiem ar vēlamo organizāciju kultūru

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Pasaule aizvien lielaka uzmaniba tiek pieversta organizaciju kulturu petijumiem nacionalo kulturu konteksta- ka individu identitašu iezimes ietekme organizaciju kulturu atškirigos regionos.
Petijuma merkis ir noskaidrot, vai pastav sakaribas starp idiocentrismu un
organizaciju kulturas efektivitates kriterijiem, kas nosaka arejo orientaciju, diferenci un
konkurenci velamaja organizacijas kultura., ka ari vai pastav sakaribas starp alocentrismu
un organizaciju kulturas efektivitates kriterijiem, kas nosaka iekšejo orientaciju,
integraciju un vienotibu velamaja organizacijas kultura. Petijums veikts videjos un
mazos uznemumos Latvija, kuru pamatnodarbošanas ir komercdarbiba. Ar anketešanas
palidzibu tikuši aptaujati 63 respondentu, atškirigu dzimumu, vecumu un izglitibas
limena.
Aptauja tika pielietotas tris metodes- Triandisa horizontala un vertikala
individuala limena individualisma un kolektivisma merišanas metode- INDCOL skala
(Triandis, Singelis, Bhawuk & Gelfand, 1995), kas paredz individuala limena atbildes uz
jautajumiem; Kamerona un Kvinna (Cameron & Quinn, 2001) organizaciju kulturas
novertešanas tests OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), pirmo reizi
identificejot realo, esošo organizacijas kulturu, kas paredz grupas limena vertejumu; otro
reizi- velamo organizacijas kulturu savos priekšstatos, kas paredz individuala limena
vertejumu; Vadi, Allika un Realo (Vadi, Allik & Realo, 2002) organizacijas kulturas
pilnveidošanas aptaujas QOC (Item development of the Questionnaire of organizational
Culture), kas paredz grupas limena atbildes uz jautajumiem un demografisko datu
aptauja.
Petijuma izvirzitas hipotezes neapstiprinas- individu limena identitates konstrukti
allocentrisms un idiocentrisms neietekme ne realo, ne velamo organizaciju kulturu.
Atslegas vardi: organizaciju kultura, identitate, allocentrisms, idiocentrisms

Apskatīt pētījumu

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.