Ita Eglīte – Līderības stilu un dimensiju saistība ar personības iezīmēm un dzimumu

Reinis Lazda @ 19. jūnijs, 2011

Pētījuma mērķis bija – noskaidrot, vai pastāv savstarpēja saistība starp personības iezīmēm (neirotismu, ekstraversiju, atbildīgumu, atvērtību pieredzei un labvēlīgumu) un līderības stiliem, dimensijām, un vai pastāv statistiski nozīmīga atšķirība starp līderības stiliem vīriešu un sieviešu izlasei?
Pētījuma dalībnieki: pētījumā piedalījās vienas organizācijas (bankas) 60 augstākā, vidējā un zemākā līmeņa vadītāji, 30 sievietes un 30 vīrieši, vidējais respondentu vecums ir 34 gadi.
Pētījuma metode: Personības iezīmju aptauja NEO PI-R. Izstrādājis Kosta un Makrī (Costa & McCrae, 1992). Latvijā NEO-PI-R adaptāciju veica Gitāna Dāvidsone (1998), pilnveidoto adaptāciju veica Līva Gabrāne un Gints Malzubris (2005).
Daudzfaktoru līderības aptauja (Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)). Izstrādājuši Bass un Avolio (Bass & Avolio,1991). Latvijā ir adaptējusi Landratova (2006) un atkārtotu adaptāciju veic Silkāne (2007).
Apkopojot pētījuma rezultātus konstatēju, ka personības iezīmēm (ekstraversijai, atvērtībai pieredzei un atbildīgumam), ir statistiski nozīmīga sakarība gan ar līderības stiliem (transformatīvā līderība), gan ar līderības dimensijām (idealizētu ietekmi (īpašība un uzvedība), iedvesmojošu motivāciju, intelektuālu stimulēšanu, individuālu uzmanību, nosacīto atalgojuma vadību /iespējamo atlīdzību un uz izņēmumiem fokusētu pasīvo vadību). Pētījumā tika apstiprināts, ka personības iezīmes ietekmē līderības stilus un dimensijas. Neirotisms un ekstraversija ietekmē transformatīvo līderību un tās dimensijas – idealizēto ietekmi (īpašību). Neirotisms un atbildīgums ietekmē transformatīvās līderības dimensiju – idealizēto ietekmi (uzvedību). Ekstraversija ietekmē transformatīvās līderības dimensiju- individualizēto uzmanību un iedvesmojošo motivāciju. Atbildīgums ietekmē transformatīvās līderības dimensiju iedvesmojošo motivāciju un transaktīvās līderības dimensiju –nosacītais atalgojums.
Uz otro pētījuma jautājumu tiek atbildēts tikai daļēji, jo netika konstatētas atšķirības līderības stiliem sieviešu un vīriešu izlasei, bet starp transformatīvās līderības dimensijām (idealizēta ietekme (īpašība un uzvedība) un iedvesmojošās motivācija).
Atslēgas vārdi: Līderības stili un dimensijas, personības iezīmes.

Atvērt pētījumu

Komentēšanas iespēja ir atslēgta.