LOPB statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir “Latvijas organizāciju psihologu biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).

1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Society for Organizational Psychology”, saīsināti “LSOP”.

 

2. Biedrības mērķi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. sabiedrības veselības un labklājības veicināšana, balstoties uz psiholoģijas teorētiskajām atziņām un pielietojot psiholoģijas metodes visu veidu valsts pārvaldes, ražošanas, servisa, sabiedriskās vai bezpeļņas organizācijās, kuras darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;

2.1.2. Latvijas organizāciju psihologu profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība;

2.1.3. organizāciju psiholoģijas attīstības veicināšana, tās zinātniskā un praktiskā pielietojuma sekmēšana Latvijā.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. attīstīt organizāciju psiholoģijas jomas izglītībā, zinātnē un praktiskajā pielietojumā;

2.2.2. izstrādāt dokumentus, kas saistīti ar organizāciju psihologu statusa, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvību un organizāciju psiholoģijas attīstību;

2.2.3. sekmēt Biedrības biedru profesionālās kvalifikācijas celšanu;

2.2.4. sekmēt psiholoģisko pētījumu veikšanu;

2.2.5. veidot sadarbību ar psiholoģijas, socioloģijas, ekonomikas un vadības speciālistiem;

2.2.6. risināt ar organizāciju psihologa darbu saistītos ētiskos jautājumus.

2.2.7. atbalstīt organizācijas, kustības, masu informācijas līdzekļus, citas juridiskās un fiziskās personas, kuras sekmē Biedrības mērķu īstenošanu.

 

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā ir īstenie biedri un asociētie biedri. Jēdziens „biedrs” statūtu tekstā attiecas gan uz īstenajiem, gan asociētajiem biedriem.

4.2. Par Biedrības īsteno biedru var kļūt jebkura Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša persona, kura:

4.2.1. atbilst vienam no šiem kritērijiem:

4.2.1.1. ar bakalaura un maģistra grādu psiholoģijā valsts akreditētā programmā vai ārvalstīs iegūtā un Latvijā atzītā mācību programmā un divu gadu praktisku darba pieredzi organizāciju psiholoģijas jomā;

4.2.1.2. ar bakalaura un maģistra grādu psiholoģijā valsts akreditētā programmā vai ārvalstīs iegūtā un Latvijā atzītā mācību programmā, kuras ietvaros ir apgūti organizācijas psiholoģijas kursi vismaz 24 kredītpunktu apmērā un viena gada praktisku darba pieredzi organizāciju psiholoģijas jomā.

4.2.2. ir ieinteresēta Biedrības darbībā;

4.2.3. atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus un Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;

4.2.4. ir iesniegusi rakstisku pieteikumu un samaksājusi iestāšanās naudu.

4.3. Par Biedrības asociēto biedru var kļūt jebkura Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša persona, kura:

4.3.1. atbilst vienam no šiem kritērijiem:

4.3.1.1. ar pabeigtām divu gadu studijām psiholoģijā valsts akreditētā programmā vai ārvalstīs iegūtā un Latvijā atzītā mācību programmā;

4.3.1.2. ar iegūtu divu gadu praktisku darba pieredzi organizāciju psiholoģijai radniecīgā jomā.

4.3.2. ir ieinteresēta Biedrības darbībā;

4.3.3. atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus un Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus,

4.3.4. ir iesniegusi rakstisku pieteikumu un samaksājusi iestāšanās naudu.

4.4. Par Biedrības asociēto biedru var kļūt arī jebkura Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kas atbilst visiem minētajiem kritērijiem:

4.4.1. veic zinātnisku, izglītojošu vai praktisku darbu kādā no organizāciju psiholoģijas jomām;

4.4.2. ir ieinteresēta Biedrības darbībā;

4.4.3. atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus un Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus; 4.4.4. ir iesniegusi rakstisku pieteikumu un samaksājusi iestāšanās naudu.

4.5. Ja par Biedrības asociēto biedru kļuvusi juridiska persona, tā darbojas Biedrībā ar sava pilnvarotā pārstāvja starpniecību.

4.6. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.7. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata ne ilgāk kā piecpadsmit darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums ir jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.8. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu šādos gadījumos:

4.8.1. biedrs vairāk nekā 2 gadus nav nomaksājis biedra naudu;

4.8.2. biedrs  nepilda sapulces un valdes lēmumus;

4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.8.4. biedrs rupji pārkāpj Biedrības ētikas kodeksa nosacījumus;

4.8.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.

4.10. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.11. Par izslēgšanas dienu uzskatāma diena, kad par to pieņemts valdes lēmums, bet par izstāšanās dienu uzskatāma diena, kad valde ir saņēmusi biedra izstāšanās iesniegumu.

 

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības īstenajiem biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. ievēlēt un tikt ievēlētam Biedrības valdē un kontroles institūcijās;

5.1.5. balsot ar vienu balsi sapulcēs;

5.1.6. piedalīties Biedrības dokumentu izstrādē;

5.1.7. kā klausītājam piedalīties valdes sēdēs, aizstāvēt tajās savu viedokli;

5.2. Biedrības asociētajiem biedriem ir šādas tiesības:

5.2.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.2.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.2.3. piedalīties Biedrības dokumentu izstrādē;

5.2.4. kā klausītājam piedalīties valdes sēdēs, aizstāvēt tajā savu viedokli;

5.3. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:

5.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.3.2. samaksāt iestāšanās naudu un regulāri maksāt biedra naudu;

5.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.3.4. aktīvi līdzdarboties Biedrības darbībā, tās mērķu un uzdevumu īstenošanā, popularizējot tos ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs, celt organizācijas prestižu sabiedrībā;

5.3.5. savā profesionālajā darbībā darboties saskaņā ar Biedrības izstrādātajiem dokumentiem, tai skaitā Ētikas kodeksu;

5.3.6. nepieļaut rīcību, kas grauj organizācijas godu un prestižu sabiedrībā.

5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.5. Biedrības asociētajiem biedriem ir šādi pienākumi:

5.5.1. samaksāt iestāšanās naudu un regulāri maksāt biedra naudu;

5.5.2.iespēju robežās piedalīties biedrības aktivitātēs un izteikt savu viedokli par biedrībai aktuāliem jautājumiem.

6. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai pilnvarojot savā vārdā Biedrības īsteno biedru. Pilnvara ir derīga vienai biedru sapulcei.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.oktobrim.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no īstenajiem biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi īstenie biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem īstenajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem īstenajiem biedriem.

 

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, ko ievēl uz diviem gadiem un kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.6. Valdes sēde ir uzskatāma par notikušu un pieņemtie lēmumi par saistošiem, ja tajā ir piedalījušies vismaz trīs valdes locekļi.

8.7. Valde pieņem lēmumus balsojot. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

 

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā kopsapulces noteikto biedru naudu noteiktajos termiņos un apmērā.